Yükleniyor...
EN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Green Pure Solutions
Green Pure Solutions

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A. Ş. olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin işlenmesi amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. (YEPAŞ) “ Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Genel Müdürlük Adres:Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No:368 Atakum/SAMSUN

Telefon: 0 362 311 58 00

Faks:0 362 999 29 79

Web Adresi:www.yepas.com

E-Mail Adres:info@yepas.com

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

YEPAŞ ile ilişkiniz kapsamında elde edilecek kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.

 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilmesi,
 • Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Kalite ve standart denetimlerimizin yapılması,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanması,
 • Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 • Pazarlama, satış ve kiralama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 • Tesis ve personel güvenliğinin sağlanması,
 • Her türlü kanal aracılığıyla müşteriler tarafından iletilecek öneri/talep/şikâyetlerin değerlendirilmesi, cevaplandırılması ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılması,
 • İnsan Kaynakları süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin yürütülmesi,
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına, özel kişilere, kolluk kuvvetlerine, mahkemelere, icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek – tüzel kişilere ve bankalara KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz YEPAŞ tarafından Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve resmi kurumlardan olmak üzere; çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan KVKK’nın 5, 6 ve 8’inci maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz YEPAŞ tarafından Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve resmi kurumlardan olmak üzere; çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan KVKK’nın 5, 6 ve 8’inci maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • lgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:
 • Açık rızanızın bulunması,
 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

5. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkili olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6. Talep İletme Yönetimi

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında KVKK’nın 11. maddesi ile ilgili taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği uyarınca dilekçe ile noter kanalı ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle yesilirmakepas@yepas.hs03.kep.tr adresi üzerinden, Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, www.yepas.com adresinde yer alan veya Genel Müdürlük ve İl Müdürlüklerimizde fiziken bulunan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu doldurarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan 1 Türk Lirası tutarındaki işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.